Projekt „Nowe formy aktywności” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich

 • Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Partner – Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 12
 • Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.09.2021
 • Obszar realizacji projektu: – Gminy powiatów: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego ( Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto)
 • Dofinansowanie projektu z UE: 472  949,01 zł

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie z Humaneo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowe formy aktywności”

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA:

Wzrost kompetencji społeczno – zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 60 UP (33K,27M) osób niepracujących w wieku 15 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w gm. Powiatu: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego ( Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto) w których odsetek os. korzystających ze świadczeń pomocy społ. Z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średnia w woj. Podlaskim, poprzez realizację programu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym w okresie 01.01.-30.09.2021.

STRUKTURA GD:

 • 60UP – 100 % osoby zamieszkujące w gm. Powiatu: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego ( Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto)
 • 60UP -100 % osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia – czyli spełniające więcej niż jedną przesłankę
 • 3UP -osoby z niepełnosprawnościami – (2K i 1M)
 • 60UP -100% osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społ.(zaświadczenie z MOPS lub POPS lub oświadczenie UP)
 • 22UP (13K, 9M) biernych zawodowo
 • 38UP (20K, 18M) bezrobotnych
 • 51UP (29K, 22M) o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego)
 • 5UP (3K, 2M) – w wieku 50 lat i więcej

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • zad. 1 – Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne
   • zajęcia indywidualne z psychologiem – 2 spot x 1,5h/os/dzień
 • zad. 2 – Warsztaty rozwoju osobistego i coaching
   • zajęcia grupowe z psychologiem –16h/gr – 2 spot x 8h/gr/dzień * zajęcia indywidualne z coachem – 4h/os – 2 spot x 2h/os/dzień
 • zad. 3 – Poradnictwo zawodowe
   • zajęcia indywidualne z doradcą zaw. – 4h/os – 2 spot x 2h/os/dzień * zajęcia grupowe z doradcą zaw. –16h/gr – 2 spot x 8h/gr/dzień
 • zad. 4 – SZKOLENIA ZAWODOWE
   • zajęcia grupowe – 80h/gr – dla 48UP
 • zad. 5 – POŚREDNICTWO PRACY
   • zajęcia indywidualne z pośrednikiem – 6h/os – 4 spot x 1,5h/os/dzień
 • zad. 6 – STAŻE ZAWODOWE
   • 4 miesiące dla 12 UP
 • zad. 7 – Zatrudnienie wspomagane
   • trening pracy dla 3 UP ON – 24h/os – 12 spot/os/m-c, 2h/dzień – 3dni/tydzień – realizacja podczas stażu i na etapie zatrudnienia

CO ZAPEWNIA BENEFICJENT?

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zapewnia:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nowe formy aktywności” realizowany jest przez FUNDACJĘ INSTYTUT EDUKACJI w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM HUMANEO w okresie od 01 stycznia 2021 do 30 września 2021 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od stycznia do września 2021r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia
 2. Catering na zajęcia grupowe
 3. Materiały szkoleniowe
 4. Certyfikat nadający kwalifikację po szkoleniu
 5. Ubezpieczenie NNW na staż
 6. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 7. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

ul. Zwycięstwa 8/206, Białystok

Tel.  663-031-704, 693-160-932

lub w formie elektronicznej na adres: nfa@instytut-edukacji.org

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Obszar rekrutacji powiększony Informujemy iż w ramach projektu „Nowe formy aktywności” obszar rekrutacji został powiększony o gminy poniższych powiatów tj.: wysokomazowiecki (Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie), zambrowski (Rutki, Zambrów). Wszystkie zainteresowane osoby z powyższych powiatów …
 • Trwa rekrutacja do projektu Informujemy, że w ramach projektu „Nowe formy aktywności” na bieżąco trwa rekrutacja Uczestników. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.Zapraszamy do udziału.
 • Rusza rekrutacja! Rekrutacja do projektu została rozpoczęta!Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:*Osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: osoby niepracujące w wieku 15 lat i więcej osoby bezrobotne lub bierne zawodowo osoby zamieszkujące …

PLIKI DO POBRANIA