Projekt „Nowe formy aktywności” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich

 • Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Partner – Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 12
 • Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.05.2023
 • Obszar realizacji projektu: – Gminy powiatów: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego (Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto),  wysokomazowieckiego (Ciechanowiec – obszar miejsko-wiejski, Wysokie Mazowieckie – obszar miejski), zambrowskiego (Zambrów – obszar miejski i wiejski, Rutki – obszar wiejski)
 • Dofinansowanie projektu z UE: 823 877,25 zł

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie z Humaneo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowe formy aktywności”

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA:

Wzrost kompetencji społeczno – zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 120 UP (81K, 39M) osób niepracujących w wieku 15 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w gm. Powiatu: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego (Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto), wysokomazowieckiego (Ciechanowiec – obszar miejsko-wiejski, Wysokie Mazowieckie – obszar miejski), zambrowskiego (Zambrów – obszar miejski i wiejski, Rutki – obszar wiejski) w których odsetek os. korzystających ze świadczeń pomocy społ. Z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średnia w woj. Podlaskim, poprzez realizację programu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym w okresie 01.01.2021 – 31.05.2023.

Dodatkowymi uczestnikami projektu mogą pozostać osoby uciekające z terytorium Ukrainy od 24.02.2022, niepracujące w wieku 15 lat i więcej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w gm. Powiatu: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego ( Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto) wysokomazowieckiego (Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie), zambrowskiego (Rutki, Zambrów).

 

STRUKTURA GD:

 • 90 UP – 51 kobiet, 39 mężczyzn
 • 90 UP – 100 % osoby zamieszkujące w gm. Powiatu: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego ( Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto) wysokomazowieckiego (Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie), zambrowskiego (Rutki, Zambrów).
 • 90 UP -100 % osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia – czyli spełniające więcej niż jedną przesłankę
 • 3 UP -osoby z niepełnosprawnościami
 • 90 UP – 100% osoby korzystające lub kwalifikujące sie? do objęcia świadczeniami pomocy społ.(zaświadczenie z MOPS lub POPS lub oświadczenie UP)
 • 36 UP biernych zawodowo
 • 48 UP bezrobotnych
 • 51 UP o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego)
 • 5 UP w wieku 50 lat i więcej

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • zad. 1 – Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne
   • zajęcia indywidualne z psychologiem – 2 spot x 1,5h/os/dzień
 • zad. 2 – Warsztaty rozwoju osobistego i coaching
   • zajęcia grupowe z psychologiem –16h/gr – 2 spot x 8h/gr/dzień * zajęcia indywidualne z coachem – 4h/os – 2 spot x 2h/os/dzień
 • zad. 3 – Poradnictwo zawodowe
   • zajęcia indywidualne z doradcą zaw. – 4h/os – 2 spot x 2h/os/dzień * zajęcia grupowe z doradcą zaw. –16h/gr – 2 spot x 8h/gr/dzień
 • zad. 4 – SZKOLENIA ZAWODOWE
   • zajęcia grupowe – 80h/gr – dla 48UP
 • zad. 5 – POŚREDNICTWO PRACY
   • zajęcia indywidualne z pośrednikiem – 6h/os – 4 spot x 1,5h/os/dzień
 • zad. 6 – STAŻE ZAWODOWE
   • 4 miesiące dla 12 UP
 • zad. 7 – Zatrudnienie wspomagane
   • trening pracy dla 3 UP ON – 24h/os – 12 spot/os/m-c, 2h/dzień – 3dni/tydzień – realizacja podczas stażu i na etapie zatrudnienia

 

CO ZAPEWNIA BENEFICJENT?

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zapewnia:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nowe formy aktywności” realizowany jest przez FUNDACJĘ INSTYTUT EDUKACJI w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM HUMANEO w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 maja 2023 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia
 2. Catering na zajęcia grupowe
 3. Materiały szkoleniowe
 4. Certyfikat nadający kwalifikację po szkoleniu
 5. Ubezpieczenie NNW na staż
 6. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 7. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

ul. Zwycięstwa 8/206, Białystok

Tel.  663-031-704, 693-160-932

lub w formie elektronicznej na adres: nfa@instytut-edukacji.org

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

PLIKI DO POBRANIA