Projekt ,,Stała ścieżka aktywności” realizowany przez Fundację Instytut Edukacja (Lider)
Okres realizacji od: 01.10.2021 r. do: 31.08.2022 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałe w gminach powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, miasto Wałbrzych, wałbrzyskiego i ząbkowickiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącego osób fizycznych), w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (m.in. w wyniku ubóstwa) jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Grupa docelowa projektu to osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Rekrutacja ciągła w terminie październik 2021 r. – marzec 2022 r., w jednomiesięcznych turach.
Organizacja rekrutacji będzie zgodna z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, polegającej na umożliwieniu wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

  • Forma indywidualna (Trening kompetencji i umiejętności społecznych) – realizacja spotkań z Psychologiem dla 60 osób w zakresie wzmocnienia postawy UP i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby. Wsparcie będzie pozbawione barier równościowych i będzie zgodne z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Psycholog zapoczątkuje opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju. Wsparcie w ramach projektu dla Uczestnika Projektu objętego wsparciem będzie świadczone na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego, ze względu na fakt, iż projekt jest realizowany przez podmiot inny niż gmina/ośrodek pomocy społecznej.
  • Forma grupowa (Trening kompetencji i umiejętności społecznych) – testy, gry, zabawy dla 60 osób odkrywające potencjał pracy w grupie i możliwości własnej dynamiki wśród osób posiadających podobne problemy. Działania poszerzające świadomość samego siebie, swoich celów i kontekstu w jakim obecnie się znajduje; pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów.
  • Forma indywidualna (Coaching dla 50% Uczestników Projektu tj. 30 osób) – weryfikacja blokad wewnętrznych i zewnętrznych, umiejętność wytyczania celów i podejmowania słusznych decyzji w oparciu o zadawanie właściwych pytań.
  • Forma indywidualna – identyfikacja potrzeb 60 osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania dla 100% Uczestników Projektu. Projekt zakłada objęcie wszystkich uczestników Indywidualnymi Planami Działania (IPD) i wytyczenie pełnej Indywidualnej Ścieżki Rozwoju.
  • Forma grupowa – pomoc doradcza dla 60 osób, umożliwiająca zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy.
  •  

Szkolenia zawodowe dla 48 osób będą dobrane do predyspozycji wskazanych przez Psychologa oraz Doradcy zawodowego zgodnie z Barometrem zawodów (najbardziej aktualnego na dzień organizacji wsparcia).
Nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (w formie egzaminu).

Forma indywidualna – kanały i formy poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami 60 osób (osobiście, marketing szeptany, portale społecznościowe i zawodowe), prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji, wspólne poszukiwanie (śledzenie) miejsc pracy z wykorzystaniem ofert złożonych przez pracodawców w bazie Agencji Zatrudnienia i na www projektu, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego. Aplikacje UP zostaną przekazane potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami, z poszanowaniem praw osób niepełnosprawnych i równości płci w dostępie do zawodów. Zakłada się pozyskanie
minimum 3 ofert pracy/osobę.

Staże zawodowe dla 18 osób, realizowane zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014,str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Informacje z IŚR zostaną przekazane pracodawcom, w celu dobrania tematyki zajęć stażowych z diagnozą potrzeb zawodowych opracowaną na podstawie ścieżki zawodowej, w tym szkoleniowej, z poszanowaniem równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do zawodów. Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu, przekazanego reprezentantom Grupy Docelowej w formie dokumentu opracowanego przez pracodawcę (podmiot przyjmujący na staż) wraz z kadrą zarządzającą projektem przedłożonego do podpisu stażyście. Program stażu jest opracowywany, indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty i zawiera: cele i treści edukacyjne, zakres obowiązków i harmonogram zajęć (okres trwania stażu), wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac oraz dane opiekuna stażu.

Wymogi wobec podmiotu przyjmującego na staż:
– zapewnienie opiekuna realizującego zapisy programu stażu,
– stanowisko pracy dostosowane do wymogów BHP, PPOŻ, regulaminu i ergonomii zawodu (z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości osób niepełnosprawnych),
– urządzenia i materiały zgodnie z programem stażu,
– ochronę zdrowia, środki czystości, szkolenie stanowiskowe.
Obowiązkiem Uczestnika Projektu (stażysty) jest prowadzenie dziennika stażu zawierającego opis zadań, nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po odbytym stażu podmiot przyjmujący na staż jest zobligowany do wydania opinii na temat efektów uczenia i oceny stażysty.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

– Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
– Materiały dydaktyczne,
– Catering,
– Egzaminy zawodowe,
– 3-miesięczne staże zawodowe
– Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
– Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
– Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
– Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro projektu:
ul. Legnickiej 7/3,
57-200 Ząbkowice Śląskie

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Zapisy również pod numerem telefonu: 665 780 656
Lub adresem e-mail: instytutedukacji2018@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona!
Dofinansowanie projektu z UE: 580 085,91 zł

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

PLIKI DO POBRANIA