• Realizator projektu: Fundacja Instytut Edukacji
 • Okres realizacji projektu: 01.12.2022 – 31.12.2022
 • Obszar realizacji projektu: – powiaty: górowski, głogowski, wołowski w woj. dolnośląskim
 • Dofinansowanie projektu z UE:  880 451,00 zł

Fundacja Instytut Edukacji realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Postaw na aktywność”

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 UP [36K], osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w pow.: górowskim, głogowskim, wołowskim w woj. dolnośląskim z GD poprzez objęcie UP kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem-na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym [poradnictwo psychologiczne połączone z diagnozą potrzeb i potencjału UP, warsztaty umiejętności i kompetencji społ.] i zawodowym [szkolenia, staże, pośrednictwo pracy] w okresie 09.2021-07.2022,co przyczyni się do podjęcia zatrudnienia min.12os.i poszukiwania pracy przez min.17os.

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ:

60 UP –  60 osób (36K,24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujących w powiatach: górowskim, wołowskim i głogowskim

 • osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (50% GD, w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn);
 • osoby bierne zawodowo (50% GD, w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn);
 • osoby o niskich kwalifikacjach (30% GD, w tym 11 kobiet i 7 mężczyzn);
 • osoby korzystające z PO PŻ (5% GD, w tym 2 kobiety i 1 mężczyzna);
 • osoby z niepełnosprawnościami (5% GD, w tym 2 kobiety i 1 mężczyzna).

CO ZAPEWNIA BENEFICJENT?

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zapewnia:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Uwierz, że możesz!” realizowany jest przez Humaneo w okresie od 01 grudnia 2021 do 31 grudnia 2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od grudnia 2021 do maja 2022 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Zajęcia indywidualne z psychologiem – 2 spot x 2h/os. 2 spot. Po 1h; zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 2 spot x 1h/os, 1 spot x 1h

Zajęcia grupowe z psychologiem 3 spot x 6h; zajęcia z doradcą 1 spot x 6h

Zajęcia grupowe średnio 80h/gr

Zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy – 3 spot; 2x2h i 1 x 1h/os

3 miesiące dla 60 UP

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia
 2. Catering na zajęcia grupowe
 3. Materiały szkoleniowe
 4. Certyfikat nadający kwalifikację po szkoleniu
 5. Ubezpieczenie NNW na staż
 6. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 7. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Do biura projektu – Ul. Poczdamska 1/108, 67-200 Głogów

W formie elektronicznej na adres: pna@instytut-edukacji.org

Wszelkie informacje na temat projektu udzielane będą pod numerami telefonów:  605 202 488

HARMONOGRAMY