Projekt – Projekt „Nie daj się wykluczeniu!” (RPWM.11.01.02-28-0015/20), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • Realizator projektu Lider: Fundacja Instytut Edukacji z siedzibą w Bielsku-Białej (al. Armii Krajowej 220 lok. 1/111, 43-316 Bielsko-Biała).
 • Partner: Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz).
 • Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 r. do 30.04.2021 r.
 • Obszar realizacji projektu: województwo warmińsko-mazurskie
 • Całkowita wartość projektu: 502 027,40 zł
 • Dofinansowanie projektu z UE: 426 723,29 zł  

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humaneo realizuje projekt „Nie daj się wykluczeniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • kandydat jest osobą zamieszkującą na terenie MOF Olsztyna województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • kandydat jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • kandydat jest osobą w wieku 18-64;
 • kandydat jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • kandydat nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęta dozorem elektronicznym).

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nie daj się wykluczeniu” realizowany jest przez FUNDACJĘ INSTYTUT EDUKACJI w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM HUMANEO od 01 sierpnia 2020 do 30 kwietnia 2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od sierpnia do listopada 2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin w ramach poradnictwa psychologicznego połączonego z diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjału UP (2 spotkania po 1,5 godziny w pierwszym miesiącu wsparcia oraz 3 spotkania jednogodzinne w trakcie realizacji projektu).
 2. Zakres tematyczny: (2 spotkania w pierwszym miesiącu wsparcia) diagnoza przyczyn oraz poszukiwanie sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia; identyfikacja potrzeb UP, mocnych i słabych stron; diagnoza możliwości/potencjału w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja sytuacji społeczno-zawodowej UP, ich deficytów i predyspozycji w korelacji z potrzebami rynku pracy, opracowanie IŚR; (3 spotkania w trakcie realizacji projektu): podnoszenie samooceny i motywacji do zmiany sytuacji zawodowej, omówienie problemów związanych z sytuacją życiową i podejmowaniem próby zmiany, niwelowanie barier/nierówności związanych z dyskryminacją kobiet i osób z niepełnosprawnościami, określenie zmian/celów w życiu zawodowym i rodzinnym, udzielenie wsparcia w procesie poszukiwania punktów równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym oraz w opracowaniu planu działania w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego;
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów (dot. 25% UP).
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych.
 2. Zakres tematyczny:
  • trening asertywności / radzenie sobie ze stresem (rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych) / autoprezentacja (znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej) – do wyboru (zgodnie z IŚR);
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
  • analiza lokalnego rynku pracy.

3. Wymagana frekwencja – 80%.

4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu (dot. 25% UP) oraz catering.

 1. Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy, z uwzględnieniem zawodów deficytowych, zgodnie z aktualnym Barometrem zawodów
 2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 48 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 4. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:
  1. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
  2. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
  3. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
 5. Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie (w przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie).
 6. Kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:
  1. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
  3. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 7. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Partner.
 8. Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w okresie jego trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika szkolenia udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości.
 9. Wymagana frekwencja – 80%.
 10. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu (dot. 25% UP), materiały szkoleniowe (w tym podręcznik), catering, stypendium szkoleniowe.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (trzy jednogodzinne spotkania, średnio 1 spotkanie w miesiącu) zajęć z zakresu pośrednictwa pracy.
 2. Zakres tematyczny: pomoc UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia/innej pracy zarobkowej, pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy, informowanie UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami, omówienie odbytych rozmów kwalifikacyjnych.
 3. Każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce zostaną przedstawione min. 4 oferty pracy adekwatne do potencjału UP. Ponadto, każdy UP zostanie skierowany na minimum 1 rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Wymagana frekwencja – 80%
 5. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu (dot. 25% UP).
 1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
 2. Staże są przewidziane dla 24 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:
 4. staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy (której stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż), która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;
 5. zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu, przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;
 6. stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu. Opiekun wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż;
 7. po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej;
 8. podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej.
 9. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż.
 10. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Partner.
 11. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
 12. Uczestnik/-czka projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
 13. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (lub 140 godzin miesięcznie w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności), chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu przyjmującego na staż.
 14. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie.
 15. Kwotę stypendium stażowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:
  1. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
  3. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 16. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Partner.
 17. Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez Partnera.
 18. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika stażu udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 19. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 20. Wymagana frekwencja – 100%.
 21. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu (dot. 25% UP) oraz ubezpieczenie NNW.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Wyżywienie
 • Stypendium szkoleniowe
 • Ubezpieczenie NNW na okres stażu
 • Stypendium stażowe
 • Zaświadczenie o ukończeniu stażu i opinia pracodawcy
 • Certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji
 • Koszty badań lekarskich przed stażem

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Pana Tadeusza 6
10-546 Olsztyn

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Koniec realizacji projektu „Nie daj się wykluczeniu” Z wielką radością informujemy, iż zgodnie z założeniami ponad 40 osób ukończyło swój udział w projekcie „Nie daj się wykluczeniu”, który realizowany był przez ostatnie kilkanaście miesięcy na terenie województwa …
 • Uczestnicy projektu NDSW ukończyli staże zawodowe Informujemy, że 24 uczestników projektu „Nie daj się wykluczeniu!” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były 3-miesięczne staże zawodowe. Tym samym uczestnicy zakończyli swój udział w projekcie i poprzez aktywne uczestnictwo …
 • Staże zawodowe – ostatnia prosta Z wielką radością informujemy, że większość uczestników projektu „Nie daj się wykluczeniu!” jest właśnie pod koniec realizacji ostatniej formy wsparcia, którą są 3-miesięczne staże zawodowe. Wraz z upływem kilku poprzednich …
 • Grupa IV ukończyła zajęcia z pośrednictwa pracy W ostatnim czasie kolejni uczestnicy projektu „Nie daj się wykluczeniu” spotkali się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostały dostosowane do indywidualnych …
 • Grupa III – zajęcia z pośrednictwa pracy W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Nie daj się wykluczeniu!” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych …
 • Ruszamy ze stażami zawodowymi! Informujemy, że w ostatnich tygodniach część uczestników projektu „Nie daj się wykluczeniu” rozpoczęła realizację ostatniej formy wsparcia, którą są trzymiesięczne staże zawodowe. Staże są przewidziane dla 24 uczestników i organizowane …
 • Zajęcia z poradnictwa psychologicznego dla kolejnej grupy W ostatnim tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Nie daj się wykluczeniu” wzięli udział w zajęciach z poradnictwa psychologicznego połączonego z diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjału UP.  Dla każdego z uczestników przewidziano …
 • Warsztaty kompetencji dla kolejnej grupy W ciągu kilku najbliższych dni uczestnicy projektu „Nie daj się wykluczeniu!” z grupy III wezmą udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztaty te zostaną podzielone na dwa spotkania po …
 • Pierwsza Grupa Ukończyła Szkolenie “Opiekun Dziecięcy” Trwają szkolenia w ramach projektu “Nie daj się wykluczeniu”. Do tej pory 23 osoby zostały zrekrutowane z których wszystkie przeszły spotkanie z psychologiem. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy: jedna …
 • RUSZAJĄ WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Już w ten weekend ruszają warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Nie daj się wykluczeniu”. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 16 godzin grupowych warsztatów, aby nabyć nowe lub rozwinąć …