Zajęcia z poradnictwa psychologicznego dla kolejnej grupy

W ostatnim tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Nie daj się wykluczeniu” wzięli udział w zajęciach z poradnictwa psychologicznego połączonego z diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjału UP.  Dla każdego z uczestników przewidziano 5 spotkań: pierwsze 2 spotkania trwały po 1,5 godziny, natomiast kolejne 3 spotkania po 1 godzinę, co daje łącznie 6 godzin na każdą osobę.

Zakres tematyczny zajęć obejmował następujące zagadnienia:

1)      Diagnoza przyczyn oraz poszukiwanie sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia

2)      Identyfikacja potrzeb UP, mocnych i słabych stron

3)      Diagnoza możliwości/potencjału w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja sytuacji społeczno-zawodowej UP, ich deficytów i predyspozycji w korelacji z potrzebami rynku pracy, opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

4)      Podnoszenie samooceny i motywacji do zmiany sytuacji zawodowej, omówienie problemów związanych z sytuacją życiową i podejmowaniem próby zmiany, niwelowanie barier/nierówności związanych z dyskryminacją kobiet i osób z niepełnosprawnościami, określenie zmian/celów w życiu zawodowym i rodzinnym, udzielenie wsparcia w procesie poszukiwania punktów równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym oraz w opracowaniu planu działania w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/ndsw/