Projekt „Czas na nowe kwalifikacje” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 • Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Partner – Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 12
 • Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 r.
 • Obszar realizacji projektu: powiat opatowski, kielecki, staszowski, konecki,  miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój)
 • Dofinansowanie projektu z UE:  420 331,80 zł

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humaneo realizuje projekt „Czas na nowe kwalifikacje” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2022.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego z miejscowości Busko-Zdrój Jędrzejów, Końskie, Staszów, Sandomierz; powiat opatowski, kielecki, staszowski, konecki, miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój)
 • osoby w wieku powyżej 18 roku życia;
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje;
 • osoby kwalifikowane według statutu społecznego:
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP
  • osoby pracujące
  • osoby bierne zawodowo

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.

CO ZAPEWNIA BENEFICJENT?

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zapewnia:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Czas na nowe kwalifikacje” realizowany jest przez FUNDACJĘ INSTYTUT EDUKACJI w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM HUMANEO w okresie od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od stycznia do kwietnia 2021r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.02 trwa 488 godzin/grupa.
 • Kurs INF.02 przewidziany jest dla dwóch 15-osobowych grup.
 • Zajęcia realizowane będą w formie 61 spotkań po 8 godzin dziennie.
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, eksploatacja urządzeń peryferyjnych, naprawa urządzeń techniki komputerowej, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, eksploatacja urządzeń sieciowych, administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
 • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.03 trwa 352 godziny/grupa.
 • Kurs INF.03 przewidziany jest dla dwóch 15-osobowych grup.
 • Zajęcia realizowane będą w formie 44 spotkań po 8 godzin dziennie.
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
 • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 2. Poczęstunek,
 3. Materiały dydaktyczne,
 4. Materiały szkoleniowe,
 5. Bezpłatne egzaminy zawodowe

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE w biurze projektu:
ul. Okrzei 5
27-600 Sandomierz

Pod numerem telefonu: +48 601 380 573, +48 603 419 618.

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • „Czas na nowe kwalifikacje”: Grupa z Buska-Zdroju kończy realizację czwartego modułu Uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z miejscowości Busko-Zdrój (województwo świętokrzyskie) w dniu jutrzejszym ukończą realizację czwartego modułu, który dotyczy eksploatacji urządzeń peryferyjnych. Kolejne moduły przewidziane w ramach realizacji kwalifikacyjnego …
 • „Czas na nowe kwalifikacje”: Grupa z Sędka zakończyła swój udział w projekcie Uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z miejscowości Sędek (województwo świętokrzyskie) wraz z dniem 14 marca ukończyli realizację ostatniego modułu w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami …
 • Kurs INF.02 – realizacja kolejnego modułu Informujemy, że uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z miejscowości Bodzentyn są właśnie w trakcie realizacji szóstego modułu dotyczącego montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. Wcześniejsze moduły, które zostały już …
 • Uczestnicy kursu INF.03 ukończyli kolejny moduł Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” zrealizowali właśnie czwarty moduł kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03. Moduł ten dotyczył zagadnień związanych z projektowaniem i administrowaniem bazami danych. Tym samym …
 • Grupa z Sędka rozpoczyna realizację kolejnego modułu Informujemy, że uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z Sędka są właśnie w trakcie realizacji czwartego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i administrowaniem bazami danych. Przypominamy, …
 • Grupa z Bodzentyna rozpoczyna realizację kolejnego modułu Informujemy, że uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z Bodzentyna są właśnie w trakcie realizacji piątego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z naprawą urządzeń techniki komputerowej. Przypominamy, iż …
 • Grupa z Czekarzewic Drugich rozpoczyna realizację kolejnego modułu Informujemy, że uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z Czekarzewic Drugich są właśnie w trakcie realizacji piątego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z programowaniem aplikacji komputerowych. Przypominamy, iż …
 • Kurs INF.03 – Sędek Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” biorą właśnie udział w realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”. Zajęcia realizowane …
 • Kurs INF.03 – Czekarzewice Drugie Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” biorą właśnie udział w realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”. Zajęcia realizowane …
 • Kurs INF.02 – Bodzentyn Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” biorą właśnie udział w realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.02 „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”. Zajęcia …

PLIKI DO POBRANIA