Projekt ,,Właściwa ścieżka zatrudnienia” realizowany przez Fundacja Instytut Edukacji (LIDER) Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (partner) w terminie od 01.09.2019 r. do 31.03.2021 r.

DLA KOGO JEST TEN PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku powyżej 29r.ż znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w powiatach końskim, m. Konin, słupeckim, gnieźnieńskim, wągrowieckim- zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do os. fizycznych.

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Rekrutacja otwarta od września 2019 r. do styczeń 2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Dla 90 uczestników projektu – indywidualna identyfikacja potrzeb w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu  Indywidualnego Planu Działania, który będzie obejmował:

 • identyfikację potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • analizę przyczyn braku pracy
 • identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy
 • sporządzenie IPD

Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie w formie zwrotu kosztów dojazdu.

Wymagana 100% frekwencja.

Jest to pomoc doradcza dla 90 uczestników projektu umożliwiająca zbadanie i zdefiniowanie  własnego problemu zawierającego dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia i rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, rozwoju umiejętności poruszania się po rynku pracy. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania dla 100% uczestników projektu.

 Ponadto uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania z następujących usług:

 1. Pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia.
 2. Pomocy w zdiagnozowaniu sposobu rozwiązywania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia in. poprzez wskazanie szkoleń i innych instrumentów (poza poradnictwem zawodowym), które przyczynią się do zwiększenia szans uczestnika projektu na podjęcie zatrudnienia;
 3. Wskazanie instytucji, które mogą pomóc uczestnikowi projektu w podjęciu zatrudnienia
 4. Innych usług określonych przez beneficjenta w ramach projektu związanych ze świadczeniem poradnictwa zaw. Na rzecz uczestnika projektu.

Weryfikacja założeń IPD w wymiarze zawodowym będzie następować na każdym etapie realizacji projektu. Na życzenie uczestnik projektu będzie miał kontakt z doradcą zawodowym przez cały okres trwania projektu w zależności od potrzeb kontakt będzie odbywał się telefonicznie, on-line oraz osobiście.

Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie w formie zwrotu kosztów dojazdu.

Wymagana 100% frekwencja.

Będzie odbywać się w średnio 6os grupach, podczas zajęć grupowych uczestnicy będą mieć możliwość skorzystania z pomocy doradczej umożliwiającej zbadanie i zidentyfikowanie własnego problemu zawodowego oraz dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej przy udziale ćwiczeń grupowych.

Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie w formie zwrotu kosztów dojazdu oraz wyżywienie- w oparciu o klauzule społ.

Wymagana 80% frekwencja.

Dla 90 uczestników projektu obejmuje:

 • przedstawienie podczas osobistych spotkań min. 3 ofert zatrudnienia w wybranym zawodzie dla każdego uczestnika projektu ( oferty są dobrane do indywidualnych potrzeb, możliwości, oczekiwań i diagnozy z IPD)
 • pomoc w odpowiadaniu na oferty pracy złożone przez pracodawców do agencji zatrudnienia
 • wspólne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych m.in. CV, list motywacyjny
 • kontakt z agencją zatrudnienia z pracodawcami w celu weryfikacji ofert pracy i promocji uczestnika projektu jako kandydatów do pracy.

Spotkania będą odbywać się indywidualnie  z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pośrednika pracy.

Realizacja działań obejmuje spotkania indywidualne pośrednika pracy z uczestnikami i pracodawcami, pośredniczenie w kontaktach uczestnik projektu z pracodawcami, w tym przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Ponadto działania pośrednika pracy obejmować będą wyszukiwanie ofert pracy w ramach uzyskanych przez uczestników projektu kompetencji i kwalifikacji, przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb os. niepełnosprawnych i staniu na straży zachowania równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, w dostępie do zatrudnienia.

Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie w formie zwrotu kosztów dojazdu.

Wymagana 100% frekwencja.

Dla 90 uczestników projektu będzie odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy i będą obejmować zaw. Dobrane do predyspozycji i profilu osobowego uczestnika projektu oraz zapotrzebowania na zaw. zgodnie z opr.pn Barometr zawodów- prognoza na 2018. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanych potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W podanych 5 powiatach woj. wielkopolskiego  wyróżnia się branże /zaw./specjalizacja znajdujące się w sekcjach klasyfikacji MRPiPS m.in. w sekcjach:

 • 2 Specjaliści
 • 3 Technicy i inny średni personel
 • 4 Pracownicy biur
 • 5 Pracownicy usług i sprzedaży
 • 7 Robotnicy przemysł. I rzemieślnicy
 • 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
 • 9 Pracownicy wykonujący prace proste

Wybór tematyki szkoleń będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników projektu i zapotrzebowania na  zawody również o zasięgu regionalnym.

Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu wytycznych w zakresie monitoringu postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji będzie każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – w formie egzaminu.

Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie w formie zwrotu kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, wyżywienie

Wymagana 80% frekwencja.

Realizacja stażu zawodowego dla 34 uczestników projektu obejmuje zajęcia zgodnie z programem  stażu: 8h/ dziennie /os. ( os. z niepełnosprawnością min. umiarkowaną  7h/dzień/os.) x 3 m-ce/os- min. Liczba m-cy doświadczenia zawodowego

Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie w formie:

 • ubezpieczenia NNW i badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium stażowe

Wymagana 80% frekwencja

Miejsc stażu : woj. wielkopolskie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Catering,
 • Egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
 • Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro projektu:

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20c
62-400 Słupca

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

HARMONOGRAMY

AKTUALNOŚCI