WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA ZATRUDNIENIA: SZKOLIMY SPRZEDAWCÓW

Dwie grupy Uczestników projektu „Właściwa ścieżka zatrudnienia” rozpoczynają udział w szkoleniu zawodowym „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. Szkolenia zakończą się egzaminem zawodowym. Życzymy Uczestnikom owocnej nauki i pozytywnie zaliczonych egzaminów.

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu wytycznych w zakresie monitoringu postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji będzie każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – w formie egzaminu.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie zwrotu kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, wyżywienie.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Właściwa ścieżka zatrudnienia”.