ROZPOCZYNAMY SZKOLENIA ZAWODOWE!

Uczestnicy projektu „Właściwa ścieżka zatrudnienia” rozpoczynają szkolenia zawodowe w zakresie „Pracownik biurowy z obsługą klienta” oraz „Pracownik biuro z obsługą komputera”. Szkolenia zakończą się egzaminem zawodowym. Życzymy Uczestnikom owocnej nauki i pozytywnie zaliczonych egzaminów.

Realizowane dla Uczestników projektu szkolenia odpowiadają bieżącym potrzebom rynku pracy i są dobrane do predyspozycji i profilu osobowego Uczestnika projektu.

Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu wytycznych w zakresie monitoringu postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji będzie każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – w formie egzaminu.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie zwrotu kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, wyżywienie

Projekt ,,Właściwa ścieżka zatrudnienia” realizowany przez Fundacja Instytut Edukacji (LIDER) Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (partner) w terminie od 01.09.2019 r. do 31.03.2021 r.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Właściwa ścieżka zatrudnienia”.