WEJDŹ NA NOWĄ DROGĘ DO WŁĄCZENIA

Fundacja Instytut Edukacji wraz z partnerem  IT Consulting Sp. z o.o.  rozpoczyna realizację projektu ,,Nowa droga do włączenia”! Projekt rozpocznie się z dniem 1. stycznia 2021 i potrwa do 31. października 2021 r. Realizację projektu wspierają środki z Unii Europejskiej w wysokości 350 215,36 zł.

Grupę docelową projektu stanowi 40 (24K,16M) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego. Grupę docelową stanowią osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Rekrutacja w ramach projektu realizowana jest w trybie ciągłym od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. w jednomiesięcznych turach – lista rezerwowa maksymalnie do 3 osób, która będzie aktualizowana do 2 tygodni od rozpoczęcia wsparcia.

W ramach projektu zapewniamy różnorodne formy wsparcia i aktywizacji zawodowej. Sprawdź!

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji
 • Usługi o charakterze społecznym – trening umiejętności społecznych i coaching indywidualny
 • Usługi o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe
 • Usługi o charakterze edukacyjnym – kursy i szkolenia zawodowe
 • Usługi o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy
 • Usługi o charakterze zawodowym – staż zawodowy

Korzyści dla uczestników to:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Catering,
 • Egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
 • Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

Gdzie można się zgłaszać do projektu?

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 przy ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka. Możesz skontaktować się z nami także telefonicznie pod numerem +48 603 419 618 lub mailowo: instytutedukacji2018@gmail.com.

Weź udział w projekcie. Nie zwlekaj z wysłaniem zgłoszenia- liczba miejsc ograniczona!