Projekt ,,Nowe włączenie społeczne i zawodowe” RPWM.11.01.01-28-0094/20


współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego


Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 • Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Partner – Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 12
 • Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
 • Obszar realizacji projektu:
 • Dofinansowanie projektu z UE

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humaneo realizuje projekt „Nowe włączenie społeczne i zawodowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób 18 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar województwa warmińsko-mazurskiego, w gminach powiatu bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, ostródzkiego, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa.

Wykaz gmin:
Górowo Iławeckie (gmina miejska i gmina wiejska), Bisztynek (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Sępopol (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Bartoszyce (gmina wiejska), Frombork (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Pieniężno (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Braniewo (gmina wiejska), Lelkowo (gmina wiejska), Płoskinia (gmina wiejska), Wilczęta (gmina wiejska), Elbląg (gmina wiejska), Godkowo (gmina wiejska), Gronowo Elbląskie (gmina wiejska), Markusy (gmina wiejska), Młynary (gmina wiejsko-miejska, miasto, obszar wiejski), Pasłęk (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Rychliki (gmina wiejska), Tolkmicko (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Barciany (gmina wiejska), Kętrzyn (gmina wiejska), Korsze (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Reszel (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Srokowo (gmina wiejska), Mikołajki (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Mrągowo (gmina wiejska), Piecki (gmina wiejska), Sorkwity (gmina wiejska), Dąbrówno (gmina wiejska), Grunwald (gmina wiejska), Łukta (gmina wiejska), Małdyty (gmina wiejska), Miłakowo (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Miłomłyn (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Morąg (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski, miasto), Ostróda (gmina wiejska).

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zamieszkałych w gminach powiatu bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, ostródzkiego, 
w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, w okresie 01.10.2021-30.09.2022.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nowe włączenie społeczne i zawodowe” realizowany jest przez Fundację Instytut Edukacji (Lider) oraz Humaneo (Partner) w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.


Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Zajęcia indywidualne: 3h/osobę (2 spotkania po 1,5 h)
  • Zakres: umiejętności komunikacyjne, modyfikacja zachować aprobowanych społecznie, umiejętność pracy w grupie, metody radzenia sobie z emocjami, praca nad przestrzeganiem zasad, formy odreagowywania napięć emocjonalnych, rozwiązywania konfliktów, postrzeganie siebie i innych, zerwanie blokad wewnętrznych, pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej
  • Zapoczątkowanie opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przez psychologa
 2. Zajęcia grupowe: 16h/grupa (2 spotkania po 8 h)
  • Zakres: trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społecznych, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości, w formie ćwiczeń, scenek i symulacji
  •  
 1. Zajęcia indywidualne: 6h/osobę (4 spotkania po 1,5 h)
  • Zakres: identyfikacja potrzeb osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania
  • Zakończenie opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przez doradcę zawodowego
 2. Zajęcia grupowe: 16h/grupa (2 spotkania po 8 h)
  • Zakres: własne planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.
 • śr. 80h/grupę (śr. 10 spotkań po 8 h)
 • szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy
 • szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub nabycia kompetencji
 • 8h/osobę (4 spotkania po 2 h)
 • Pozyskiwanie ofert pracy
 • Przedstawienie kandydatury UP lokalnym pracodawcom
  Inicjowanie spotkań UP z pracodawcami
 • Zbieranie i przedstawianie UP informacji nt. naborów, ofert pracy, targów pracy
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne)
 • Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.
 • Okres trwania stażu – 3 miesiące
 • W ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.
 • Wsparcie przewidziane dla 3 osób z niepełnosprawnością
 • 24h/osobę (12 spotkań w miesiącu, po 2h, max. 3x w tygodniu)
 • Zakres:
  • Na etapie stażu: motywowanie i wspieranie aktywności os. z niepełnosprawnościami; zapewnienie oceny możliwości zawodowych kandydata do zatrudnienia i przygotowania indywidualnego planu wspomagania zgodnego z jego potrzebami; rozpoznanie predyspozycji zawodowych; pomoc osobie w znalezieniu stażu
  • Na etapie zatrudnienia: wsparcie w pierwszym kontakcie z pracodawcą, w tym pomoc kandydatowi w przygotowaniu wszystkich potrzebnych do zatrudnienia dokumentów, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc przy podpisywaniu umowy o pracę i weryfikacji warunków zatrudnienia; wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form wymaganego wsparcia, aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy; wsparcie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy i monitorowanie przebiegu zatrudnienia, obejmujące wsparcie pracownika i jego zawodowego otoczenia.Zawartość przełącznika

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
 • materiały dydaktyczne,
  catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro Projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg
tel. 605 202 933
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Rekrutacja nadal trwa!

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Nowe włączenie społeczne i zawodowe”. Projekt ten adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia, w tym osób bezrobotnych lub biernych

Read More »

HARMONOGRAMY