„Nowe włączenie społeczne i zawodowe”: Szkolenie zawodowe dla grupy I

Od dnia dzisiejszego uczestnicy projektu „Nowe włączenie społeczne i zawodowe” należący do grupy I rozpoczynają udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Specjalista ds. sprzedaży z elementami grafiki komputerowej”. Szkolenie będzie składać się z dziesięciu spotkań trwających po 8 godzin.

Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania trzymiesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.