Staże zawodowe dla uczestników projektu NFA

Informujemy, że uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” są właśnie w trakcie realizacji 4-miesięcznych staży zawodowych. Ich celem jest przede wszystkim nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Staże organizowane są poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. Przed rozpoczęciem stażu osoby biorące udział w projekcie zostały skierowane na badania lekarskie, które zweryfikowały ich gotowość do podjęcia pracy na danym stanowisku. Ponadto w trakcie odbywania stażu każdy ze stażystów może liczyć na stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz na ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/