Rusza rekrutacja!

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta! Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)  Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia i/lub o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

2)  osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczone społecznie z powiatu: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, lipskiego, sokołowskiego, łosickiego

4)  osoby niepełnosprawne

5)  osoby korzystające z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je również odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres zamieszkania. O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!

Więcej informacji na temat projektu: https://instytut-edukacji.org/wygraj-zycie/