ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU „NIE DAJ SIĘ WYKLUCZENIU”

Fundacja Instytut Edukacji wraz z partnerem Stowarzyszeniem Humaneo rozpoczyna realizacje projektu „Nie daj się wykluczeniu!” (RPWM.11.01.02-28-0015/20). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • kandydat jest osobą zamieszkującą na terenie MOF Olsztyna województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • kandydat jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • kandydat jest osobą w wieku 18-64;
  • kandydat jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  • kandydat nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęta dozorem elektronicznym).

Projekt „Nie daj się wykluczeniu!” realizowany jest przez FUNDACJĘ INSTYTUT EDUKACJI w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM HUMANEO od 01 sierpnia 2020 do 30 kwietnia 2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od sierpnia do listopada 2020 r.

Bezpłatne wsparcie udzielane w ramach projektu to:

  • Poradnictwo psychologiczne połączone z diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjału UP
  • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
  • Szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże zawodowe

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Nie daj się wykluczeniu!”.