ROZPOCZYNAMY GRUPOWE SPOTKANIA Z DORADCĄ

Kolejną formą wsparcia w ramach projektu „ Aktywna droga włączenia” są 16-godzinne grupowe spotkaniach z doradcą zawodowym. Celem spotkań jest m.in. zbadanie i zdefiniowanie przez uczestników projektu własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie, planowanie własnej kariery zawodowej, a także nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zajęcia rozpoczynają się w dniu 29.11.2019 r.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 i więcej lat. Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), bierne zawodowo, niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczestnikami projektu mogą być osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.