PROJEKT „POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” ZOBACZ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ

Fundacja Instytut Edukacji wspólnie z partnerem Stowarzyszenie HUMANEO realizuje projekt na terenie woj. śląskiego. Projekt skierowany jest dla osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowych, o niskich kwalifikacjach. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa określonej grupy osób poprzez różnorodne formy wsparcia. Sprawdź, co możesz uzyskać zgłaszając się do projektu „Postaw na rozwój zawodowy” i weź udział we wsparciu.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to:

 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego– IPD – 4h/os.  w ramach opracowania indywidualnego planu działania, oraz 2/os zajęć w ramach monitorowania opracowanego IPD (obligatoryjne)
  1. identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika,
  2. rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej Uczestnika Projektu
  3. dopasowanie pomocy odpowiednio do sytuacji Uczestnika Projektu
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – 6h/os. (obligatoryjne)
  1. udzielenie informacji o regionalnym rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolnictwa,
  2. badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  3. omówienie metod ułatwiających wybór/zmianę zawodu lub podjęcie zatrudnienia, adaptację w nowym miejscu pracy.
 3. Pośrednictwo pracy – 6h/os. (obligatoryjne)
  1. Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,
  2. Przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy/stażu,
  3. Pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
 4. Szkolenia – w ramach projektu:
  1.  24 osoby wezmą udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
  2. 48 osób weźmie udział w szkoleniu/kursie IT,
  3. 72 osoby weźmie udział w szkolenie z zakresu umiejętności miękkich
 5. Staż – 3m-ce/os. (dla 44 UP)
  1. Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
  2. Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego,
  3. Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

Wśród korzyści dla uczestników projektu należy wymienić:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 3. 3 miesięczne staże,
 4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 5. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Postaw na rozwój zawodowy”.


POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” nr RPSL.07.01.01-24-0256/19
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.