PROJEKT „POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” – SZANSĄ DLA BEZROBOTNYCH

Realizowany przez Fundację Instytut Edukacji i Stowarzyszenie Humaneo projekt „Postaw na rozwój zawodowy” to szereg bezpłatnych form wsparcia dla jego Uczestników. Sprawdź z jakiej bezpłatnej pomocy możesz skorzystać.

Pierwszą z form wsparcia oferowaną w ramach projektu „Postaw na rozwój zawodowy” jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z Uczestników projektu. Ten etap realizacji projektu to identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego  w ramach opracowania indywidualnego planu działania, oraz zajęcia w ramach monitorowania opracowanego IPD.

Następnym krokiem jest udział Uczestników w indywidualnym poradnictwie zawodowym w ramach którego odbywa się udzielenie informacji o regionalnym rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolnictwa, badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, a także omówienie metod ułatwiających wybór/zmianę zawodu lub podjęcie zatrudnienia, adaptację w nowym miejscu pracy.

W następnym etapie Uczestnicy spotykają się z pośrednikiem pracy, którego zadanie to przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy/stażu oraz pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

W ramach projektu „Postaw na rozwój zawodowy” oferujemy także szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe m.in. z zakresu IT oraz umiejętności miękkich.

Umożliwiamy Uczestnikom projektu zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, a także zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego. Dzięki temu Uczestnikom projektu łatwiej jest wejść na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od czerwca do listopada 2020 r.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Postaw na rozwój zawodowy”.


POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” nr RPSL.07.01.01-24-0256/19
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.