AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: RUSZAJĄ STAŻE ZAWODOWE

Informujemy, że szesnastu Uczestników Projektu „Aktywna droga włączenia” od dnia 01.02.20202 r.  rozpoczynają udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym, podczas którego nabędą odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Czekamy na koleje osoby, które rozpoczną aktywizację zawodową.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego, w szczególności poszukujemy osoby:

 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to:

 • zajęcia indywidualne psychologiczne,
 • zajęcia grupowe psychologiczne,
 • zajęcia indywidualne z coachem,
 • zajęcia indywidualne z doradca zawodowym,
 • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe,
 • możliwość podjęcia pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.