Podsumowanie projektu „Razem ku aktywności!”

Kolejny zrealizowany z powodzeniem przez nas projekt to „Razem ku aktywności!”

👫 Projekt adresowany był do 48 osób, biernych zawodowo lub bezrobotnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, bez kwalifikacji zawodowych oraz bez doświadczenia zawodowego. Uczestnicy musieli zamieszkiwać teren województwa śląskiego.

🎯 Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej u minimum 90% z 48 osób, które były zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych, obejmujących:

➢ Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej

➢ Ścieżki Reintegracji

➢ Poradnictwo psychologiczne

➢ Szkolenia zawodowe

➢ Warsztaty kompetencji społecznych

➢ Staże zawodowe

➢ Pośrednictwo pracy

🎉 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wszyscy Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz szkoleń z branży IT z egzaminem prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem.

Otrzymywali również materiały dydaktyczne, catering, stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 3-miesięczne staże zawodowe oraz zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

To było niezwykłe przedsięwzięcie, które miało ogromny wpływ na życie wielu osób, otwierając im nowe możliwości zawodowe!

🌟 #RazemKuAktywności #WsparcieZawodowe #FundacjaInstytutEdukacji #Lider #WojewództwoŚląskie #FunduszeEuropejskie