PIERWSZE ZAJĘCIA Z PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Każdy Uczestnik projektu „Nie daj się wykluczeniu” odbędzie 6 godzin w ramach poradnictwa psychologicznego połączonego z diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjału Uczestnika projektu. Przed pierwszymi Uczestnikami pierwsze zajęcia z psychologiem.

Zakres tematyczny to diagnoza przyczyn oraz poszukiwanie sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia; identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu, mocnych i słabych stron; diagnoza możliwości/potencjału w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja sytuacji społeczno-zawodowej UP, ich deficytów i predyspozycji w korelacji z potrzebami rynku pracy, opracowanie IŚR.

Celem poradnictwa psychologicznego jest podnoszenie samooceny i motywacji do zmiany sytuacji zawodowej, omówienie problemów związanych z sytuacją życiową i podejmowaniem próby zmiany, niwelowanie barier/nierówności związanych z dyskryminacją kobiet i osób z niepełnosprawnościami, określenie zmian/celów w życiu zawodowym i rodzinnym, udzielenie wsparcia w procesie poszukiwania punktów równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym oraz w opracowaniu planu działania w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego;

Wymagana frekwencja – 100%. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów (dot. 25% UP).

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Nie daj się wykluczeniu”.