„Aktywna droga włączenia” nr RPDS.09.01.01-02-0074/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie na lata 2014-2020

  • Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
  • Partner – Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Pięknej 56 A lok. 3.
  • Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. – 31.12.2020 r.
  • Obszar realizacji projektu: woj. dolnośląskie.
  • Wartość projektu: 412 199,00
  • Dofinansowanie projektu z UE: 391 588,05 (w tym: 350 368,15 ze środków unijnych i 41 219.90 ze środków z budżetu państwa).

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Do kogo skierowany jest projekt?

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego, w szczególności poszukujemy osoby:

  • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
  • bierne zawodowo,
  • powyżej 50 roku życia,
  • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną.


Wsparcie w ramach projektu:

  • zajęcia indywidualne psychologiczne,
  • zajęcia grupowe psychologiczne,
  • zajęcia indywidualne z coachem,
  • zajęcia indywidualne z doradca zawodowym,
  • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
  • szkolenia zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże zawodowe,
  • możliwość podjęcia pracy.


Co można zyskać?

  • w 100% darmowe szkolenie,
  • ubezpieczenie NNW,
  • pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera,
  • stypendium szkoleniowe,
  • certyfikat,
  • darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
  • staż zawodowy.

AKTUALNOŚCI