„Aktywna droga włączenia” nr RPDS.09.01.01-02-0074/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie na lata 2014-2020

 • Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Partner – Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Pięknej 56 A lok. 3.
 • Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. – 31.12.2020 r.
 • Obszar realizacji projektu: woj. dolnośląskie.
 • Wartość projektu: 412 199,00
 • Dofinansowanie projektu z UE: 391 588,05 (w tym: 350 368,15 ze środków unijnych i 41 219.90 ze środków z budżetu państwa).

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Do kogo skierowany jest projekt?

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego, w szczególności poszukujemy osoby:

 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną.


Wsparcie w ramach projektu:

 • zajęcia indywidualne psychologiczne,
 • zajęcia grupowe psychologiczne,
 • zajęcia indywidualne z coachem,
 • zajęcia indywidualne z doradca zawodowym,
 • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe,
 • możliwość podjęcia pracy.


Co można zyskać?

 • w 100% darmowe szkolenie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera,
 • stypendium szkoleniowe,
 • certyfikat,
 • darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • staż zawodowy.

AKTUALNOŚCI