Projekt ,,Razem ku aktywności !” RPSL.09.01.05-24-060E/19
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 720 936,00

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla 48 osób w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osób bez kwalifikacji zawodowych oraz osób bez doświadczenia zawodowego. Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących miasto Bytom, województwo śląskie. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej u min. 90% z 48 osób (29K, 19M),zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych obejmujących: diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów U z opracowaniem IŚR, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, staże i pośrednictwo pracy.

 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Razem ku aktywności !” realizowany jest przez Fundację Instytut Edukacji (Lider) oraz Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM (Partner) w okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2021 r. 
Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

– 6h/ na osobę (3 spotkania po 2 h/na osobę)
– diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestników
– identyfikacja potrzeb i deficytu uczestnika
– pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostania bez zatrudnienia
– opracowanie IŚR

– 6h/ na osobę (3 spotkania po 2 h/na osobę)
– wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości,
– nauka technik przydatnych przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów przez UP
– sposoby radzenia sobie z niskim poczuciem wartości
– diagnoza i przełamanie barier UP, trening motywacyjny,
– zmiana postawy z biernej na czynną,
– rozwiązywanie indywidualnych problemów zgłoszonych przez UP

– 24UP:śr.80h szkolenia zawodowe (10 spotk.x8h)
– 24UP:śr.40h szkol zawodowe z branży IT(6spotk.x6-7h)
– szkolenia są zgodne ze zdiagnozowaną potrzebą i potencjałem UP oraz zdiagnozowaną potrzebą właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy lub analizy ofert potencjalnych pracodawców
– efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

– 60h/gr, śr.4 spotkania po 7-8h
-Program:
1. AUTOPREZENTACJA m.in: pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych, rola języka ciała w kształtowaniu własnego wizerunku, dykcja, przełamywanie, barier komunikacyjnych.
2.RADZENIE SOBIE ZE STRESEM m.in.: czynniki wywołujące stres, diagnoza podatności na stres, techniki i metody redukcji stresu.
3.TRENING ASERTYWNOŚCI m.in.: metoda–asertywna odmowa, reagowanie na atak i krytykę, asertywne techniki wyrażania oczekiwań.
4.ZADZĄDZANIE CZASEM m.in.: bariery efektywnego wykorzystania czasu, wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia, techniki i metody
zarządzania czasem.

Na staże zawodowe zostanie skierowanych 24 UP.  Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego. W ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu (dla 12 UP), zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW. Staże zawodowe 3- miesięczne

-6h/ na osobę (3 spotkania po 2 h/osoba)
– pozyskanie ofert pracy
– informowanie UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy
– inicjowanie i organizowanie spotkań UP z pracodawcami
– przygotowanie dokumentów aplikacyjnych CV i LM
– przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
– informowanie UP o przysługujących im prawach i obowiązkach

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

bezpłatne szkolenia zawodowe oraz szkolenia z branży IT z egzaminem prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
materiały dydaktyczne,
catering,
stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
• 3-miesięczne staże zawodowe
zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia dla 50 % Uczestników Projektu

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

ul. Armii Krajowej 220 lok. 1/111,
43-316 Bielsko- Biała

tel. +48 661 451 895
e-mail: agnieszkak@instytut-edukacji.org

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

  • Podsumowanie projektu „Razem ku aktywności!” Kolejny zrealizowany z powodzeniem przez nas projekt to „Razem ku aktywności!” Projekt adresowany był do 48 osób, biernych zawodowo lub bezrobotnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, bez kwalifikacji zawodowych oraz …
  • „Razem ku aktywności”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy 4 Uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy IV w ostatnich kilku dniach ukończyli realizację kolejnej formy wsparcia, którą były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Każdy z uczestników wziął udział …
  • „Razem ku aktywności”: Warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników grupy 4 Warsztaty kompetencji społecznych to kolejna forma wsparcia, w której udział biorą uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy 4. Każdy z uczestników weźmie udział w czterech spotkaniach trwających po …
  • „Razem ku aktywności”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP (grupa 4) Kolejni uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” biorą właśnie udział w spotkaniach mających za zadanie zdiagnozowanie ich indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR). Na każdego z uczestników …
  • Szkolenie zawodowe dla grupy 3 Informujemy, że uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy 3 w dniu wczorajszym wzięli udział w egzaminie zewnętrznym będącym zwieńczeniem bezpłatnego szkolenia zawodowego z zakresu „Tworzenie i rozwój rozwiązań …
  • Grupa 2 zakończyła udział w szkoleniu zawodowym Z radością informujemy, że w ostatnim tygodniu uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy 2 zakończyli swój udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Sprzedawca z elementami obsługi klienta”. …
  • Szkolenie zawodowe dla grupy 2 Informujemy, że już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Razem ku aktywności!” należący do grupy 2 wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Sprzedawca z elementami obsługi klienta”. Szkolenie to …
  • Grupa 1 zakończyła udział w szkoleniu zawodowym Z radością informujemy, że w ostatnim tygodniu uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy 1 zakończyli swój udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym. Szkolenie to zostało podzielone na 10 spotkań …
  • Szkolenie zawodowe – grupa 1 Już w najbliższym czasie pierwsi uczestnicy projektu „Razem ku aktywności!” wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym organizowanym w Bytomiu, które będzie miało za zadanie przygotować ich do kolejnej formy wsparcia, …
  • Ruszamy z pierwszą formą wsparcia! Już niebawem uczestnicy projektu „Razem ku aktywności!” rozpoczną spotkania w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dla każdego z uczestników przewidziano po trzy 2-godzinne spotkania, …

PLIKI DO POBRANIA