W ramach realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę” nr RPOP.07.02.00-16-0049/18 na terenie województwa opolskiego.

Fundacja Instytut Edukacji prowadziła usługę w zakresie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO dla 72 Uczestników.

Celem INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO było współdziałanie z doradcą zawodowym w zakresie Indywidualnego Planu Działania, podniesienie samooceny i motywacji Uczestników/czek do zmiany sytuacji zawodowej, omówienie problemów związanych z sytuacją życiową i podejmowaniem próby zmiany, niwelowanie barier/ nierówności na rynku pracy związanych z dyskryminacją kobiet, osób 50+, osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych.

Wsparcie obejmuje porady takie jak:

  • sposoby i style radzenia sobie ze stresem,
  • naukę asertywności,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Działania  w sposób bezpośredni przyczynią się do wyrównania szans kobiet i osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Uczestnicy/czki Projektu zostaną poinformowani o obowiązku przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz jak je respektować i egzekwować w sytuacjach zawodowych i społecznych.

Kobiety i osoby niepełnosprawne będą uświadamiani na temat istniejących nierówności w traktowaniu oraz prawach jakie im przysługują. Dzięki temu będą o wiele bardziej samoświadomi co przełoży się na ich postawy i umożliwi efektywne konkurowanie z mężczyznami i osobami pełnosprawnymi.