Projekt ,,Nowa droga do włączenia” realizowany przez Fundację Instytut Edukacji (Lider) oraz IT Consulting Sp. z o.o. (Partner). Okres realizacji od: 01.01.2021 r. do: 31.10.2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 350 215,36 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowi 40 (24K,16M) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego. Grupę docelową stanowią osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Rekrutacja realizowana w trybie ciągłym od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. w jednomiesięcznych turach – lista rezerwowa maksymalnie do 3 osób, która będzie aktualizowana do 2 tygodni od rozpoczęcia wsparcia.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Forma indywidualna z Psychologiem dla 40 osób – weryfikacja możliwości włączenia społecznego UP pod względem posiadanych potrzeb i możliwości rozwojowych, w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w oparciu o element społeczny – ankieta/ wywiad. Wynik diagnozy przekazywany jest Doradcy zaw. w celu określenie pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Ponadto spotkania obejmą wzmocnienie postawy Uczestnika Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.

Forma indywidualna z Doradcą zawodowym dla 40 osób – identyfikacja potrzeb osób biorących udział w projekcie diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Spotkania dla każdego Uczestnika Projektu w zakresie opracowania, uzupełnionego diagnozą predyspozycji społecznego. przeprowadzoną przez Psychologa w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Forma grupowa z Psychologiem dla 40 osób – podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, poszerzenie przez Uczestników Projektu świadomości samego siebie, swoich celów i kontekstu w jakim obecnie się znajduje w oparciu o trening postaw i zachować kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości.

Forma indywidualna z Coachem dla 40 osób – wytyczanie i osiąganie celów, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, wychowanie dzieci czy praca, budowanie planu rozwoju, pokonywanie barier i obaw zawodowych, godzenie ról społecznych i zawodowych, motywacja wewnętrzna do pracy. Podane wsparcie wykorzystuje zwalidowany produkt finalny(rozwiązania, instrumenty, narzędzia i metody pracy.

Forma indywidualna z Doradcą zawodowym dla 40 osób – pomoc doradcza umożliwiająca zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania, decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Forma grupowa z Doradcą zawodowym dla 40 osób – planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, określanie ścieżek kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw prozatrudnieniowych.

Kursy i szkolenia zawodowe dla 32 osób będą dobrane do predyspozycji wskazanych przez Psychologa i Doradcę zawodowego zgodnie z opracowaniem Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – dane ze statystyk za I pół.2019 r. dla woj. mazowieckiego i powiatów obszaru realizacji, a także Barometru zawodów (aktualnego na dzień realizacji wskazanego wsparcia). Uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem(np. certyfikatem),w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (w formie egzaminu).

Forma indywidualna z Pośrednikiem pracy dla 40 osób – kanały i formy poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP (osobiście, marketing

szeptany, portale społecznościowe i zawodowe),prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji, wspólne poszukiwanie (śledzenie) miejsc pracy z wykorzystaniem ofert złożonych przez pracodawców w bazie AZ i na www projektu, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego na konkretną ofertę. Aplikacje UP zostaną przekazane potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami, z poszanowaniem praw osób niepełnosprawnych i równości płci w dostępie do zawodów. Zakłada się pozyskanie minimum 3 ofert pracy/osobę.

Staż zawodowy dla 12 osób realizowany zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014,str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Liczbę osób dostosowano do zainteresowania podaną formą wsparcia, na podstawie badania barier i potrzeb oraz podczas przedstawienia założeń projektu. Informacje z IŚR zostaną przekazane pracodawcom, w celu dobrania tematyki zajęć stażowych z diagnozą potrzeb zawodowych opracowaną na podstawie ścieżki zawodowej, w tym szkoleniowej z poszanowaniem równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do zawodów. Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu, przekazanego reprezentantom grupy docelowej w formie dokumentu opracowanego przez pracodawcę (podmiot przyjmujący) wraz z kadrą zarządzającą projektem i przedłożonego do podpisu stażyście. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty i zawiera: cele i treści edukacyjne, zakres obowiązków i harmonogram zajęć (okres trwania stażu), wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac oraz dane opiekuna stażu(opieka nad 2 osobami/grupę). Wymogi wobec pracodawcy: zapewnienie opiekuna realizującego zapisy programu, stanowisko pracy dostosowane do wymogów bhp, ppoż, regulaminu i ergonomii zawodu (z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości osób niepełnosprawnych),urządzenia i materiały zgodnie z programem, ochronę zdrowia, środki czystości, szkolenie stanowiskowe. Obowiązkiem Uczestnika Projektu jest prowadzenie dziennika stażu, zawierającego opis zadań, nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po odbytym stażu pracodawca zobligowany jest do wydania opinii na temat efektów uczenia i oceny stażysty.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Catering,
 • Egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
 • Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro projektu:
ul. Parkowa 6
07-410 Ostrołęka

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Zapisy również pod numerem telefonu: +48 603 419 618
Lub adresem e-mail: instytutedukacji2018@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona!

 

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Koniec realizacji projektu „Nowa droga do włączenia” Z wielką radością informujemy, iż zgodnie z założeniami aż 40 osób ukończyło swój udział w projekcie „Nowa droga do włączenia”, który realizowany był przez ostatnie kilkanaście miesięcy na terenie województwa …
 • Staże zawodowe dla uczestników projektu NDDW Z wielką radością informujemy, że zdecydowana większość uczestników projektu „Nowa droga do włączenia” ukończyła już ostatnią formę wsparcia, którą były 3-miesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy 4 Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Nowa droga do włączenia” należący do grupy 4 rozpoczną kolejną formę wsparcia, a mianowicie bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Sprzedawca z obsługą …
 • Staże zawodowe dla uczestników projektu Informujemy, że uczestnicy projektu „Nowa droga do włączenia” rozpoczynają właśnie realizację ostatniego etapu projektu, którym są trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy …
 • Uczestnicy projektu rozpoczynają bezpłatne szkolenie zawodowe! Z wielką radością informujemy, że uczestnicy projektu „Nowa droga do włączenia” w najbliższym czasie rozpoczną szkolenie zawodowe z zakresu „Sprzedaż internetowa z elementami e-marketingu”. Szkolenie zostanie podzielone na dziesięć kilkugodzinnych …
 • CZEKA BEZPŁATNE WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Jeszcze tylko nieco ponad miesiąc trwa nabór zgłoszeń do projektu „Nowa droga do włączenia”. Czy wysłałeś już swój wniosek? Wejdź na stronę „Nowa droga do włączenia” i zobacz, w jaki …
 • BEZPŁATNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA! W ramach projektu „Nowa droga włączenia” zapewniamy różnorodne formy wsparcia i aktywizacji zawodowej. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy! Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie dostępna będzie szeroka gama bezpłatnych …
 • „NOWA DROGA WŁĄCZENIA” TO TWOJA SZANSA Fundacja Instytut Edukacji zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat i są mieszkańcami powiatu makowskiego, ostrołęckiego lub przasnyskiego do udziały w projekcie „Nowa droga do włączenia”! Wejdź na stronę …
 • PRZED TOBĄ NOWA DROGA DO WŁĄCZENIA Już od miesiąca trwa nabór zgłoszeń do projektu „Nowa droga do włączenia”. Czy wysłałeś już swój wniosek? Wejdź na stronę „Nowa droga do włączenia” i zobacz, w jaki sposób możesz …
 • CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE! Szukasz możliwości bezpłatnego podniesienia swoich kwalifikacji? W projekcie „Nowa droga do włączenia” czekają na Ciebie diagnoza Twoich indywidualnych potrzeb i potencjału, opracowanie ścieżki reintegracji, trening umiejętności społecznych i coaching indywidualny, …