Projekt ,,Nowa droga do włączenia” realizowany przez Fundację Instytut Edukacji (Lider) oraz IT Consulting Sp. z o.o. (Partner). Okres realizacji od: 01.01.2021 r. do: 31.10.2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 350 215,36 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowi 40 (24K,16M) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego. Grupę docelową stanowią osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Rekrutacja realizowana w trybie ciągłym od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. w jednomiesięcznych turach – lista rezerwowa maksymalnie do 3 osób, która będzie aktualizowana do 2 tygodni od rozpoczęcia wsparcia.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Forma indywidualna z Psychologiem dla 40 osób – weryfikacja możliwości włączenia społecznego UP pod względem posiadanych potrzeb i możliwości rozwojowych, w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w oparciu o element społeczny – ankieta/ wywiad. Wynik diagnozy przekazywany jest Doradcy zaw. w celu określenie pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Ponadto spotkania obejmą wzmocnienie postawy Uczestnika Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.

Forma indywidualna z Doradcą zawodowym dla 40 osób – identyfikacja potrzeb osób biorących udział w projekcie diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Spotkania dla każdego Uczestnika Projektu w zakresie opracowania, uzupełnionego diagnozą predyspozycji społecznego. przeprowadzoną przez Psychologa w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Forma grupowa z Psychologiem dla 40 osób – podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, poszerzenie przez Uczestników Projektu świadomości samego siebie, swoich celów i kontekstu w jakim obecnie się znajduje w oparciu o trening postaw i zachować kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości.

Forma indywidualna z Coachem dla 40 osób – wytyczanie i osiąganie celów, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, wychowanie dzieci czy praca, budowanie planu rozwoju, pokonywanie barier i obaw zawodowych, godzenie ról społecznych i zawodowych, motywacja wewnętrzna do pracy. Podane wsparcie wykorzystuje zwalidowany produkt finalny(rozwiązania, instrumenty, narzędzia i metody pracy.

Forma indywidualna z Doradcą zawodowym dla 40 osób – pomoc doradcza umożliwiająca zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania, decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Forma grupowa z Doradcą zawodowym dla 40 osób – planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, określanie ścieżek kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw prozatrudnieniowych.

Kursy i szkolenia zawodowe dla 32 osób będą dobrane do predyspozycji wskazanych przez Psychologa i Doradcę zawodowego zgodnie z opracowaniem Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – dane ze statystyk za I pół.2019 r. dla woj. mazowieckiego i powiatów obszaru realizacji, a także Barometru zawodów (aktualnego na dzień realizacji wskazanego wsparcia). Uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem(np. certyfikatem),w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (w formie egzaminu).

Forma indywidualna z Pośrednikiem pracy dla 40 osób – kanały i formy poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP (osobiście, marketing

szeptany, portale społecznościowe i zawodowe),prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji, wspólne poszukiwanie (śledzenie) miejsc pracy z wykorzystaniem ofert złożonych przez pracodawców w bazie AZ i na www projektu, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego na konkretną ofertę. Aplikacje UP zostaną przekazane potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami, z poszanowaniem praw osób niepełnosprawnych i równości płci w dostępie do zawodów. Zakłada się pozyskanie minimum 3 ofert pracy/osobę.

Staż zawodowy dla 12 osób realizowany zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014,str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Liczbę osób dostosowano do zainteresowania podaną formą wsparcia, na podstawie badania barier i potrzeb oraz podczas przedstawienia założeń projektu. Informacje z IŚR zostaną przekazane pracodawcom, w celu dobrania tematyki zajęć stażowych z diagnozą potrzeb zawodowych opracowaną na podstawie ścieżki zawodowej, w tym szkoleniowej z poszanowaniem równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do zawodów. Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu, przekazanego reprezentantom grupy docelowej w formie dokumentu opracowanego przez pracodawcę (podmiot przyjmujący) wraz z kadrą zarządzającą projektem i przedłożonego do podpisu stażyście. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty i zawiera: cele i treści edukacyjne, zakres obowiązków i harmonogram zajęć (okres trwania stażu), wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac oraz dane opiekuna stażu(opieka nad 2 osobami/grupę). Wymogi wobec pracodawcy: zapewnienie opiekuna realizującego zapisy programu, stanowisko pracy dostosowane do wymogów bhp, ppoż, regulaminu i ergonomii zawodu (z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości osób niepełnosprawnych),urządzenia i materiały zgodnie z programem, ochronę zdrowia, środki czystości, szkolenie stanowiskowe. Obowiązkiem Uczestnika Projektu jest prowadzenie dziennika stażu, zawierającego opis zadań, nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po odbytym stażu pracodawca zobligowany jest do wydania opinii na temat efektów uczenia i oceny stażysty.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Catering,
 • Egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
 • Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro projektu:
ul. Parkowa 6
07-410 Ostrołęka

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Zapisy również pod numerem telefonu: +48 603 419 618
Lub adresem e-mail: instytutedukacji2018@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona!

 

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • PRZED TOBĄ NOWA DROGA DO WŁĄCZENIA Już od miesiąca trwa nabór zgłoszeń do projektu „Nowa droga do włączenia”. Czy wysłałeś już swój wniosek? Wejdź na stronę „Nowa droga do włączenia” i zobacz, w jaki sposób możesz …
 • CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE! Szukasz możliwości bezpłatnego podniesienia swoich kwalifikacji? W projekcie „Nowa droga do włączenia” czekają na Ciebie diagnoza Twoich indywidualnych potrzeb i potencjału, opracowanie ścieżki reintegracji, trening umiejętności społecznych i coaching indywidualny, …
 • NOWA DROGA DO WŁĄCZENIA: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE! Jesteś mieszkańcem powiatu makowskiego, ostrołęckiego lub przasnyskiego? Masz 18 lub więcej lat? Zagraża Ci ubóstwo lub wykluczenie społeczne? Weź udział w projekcie „Nowa droga do włączenia”! Wejdź na stronę projektu …
 • TO TWOJA SZANSA NA ROZWÓJ! Fundacja Instytut Edukacji wraz z partnerem  IT Consulting Sp. z o.o.  realizuje projekt pn. ,,Nowa droga do włączenia”! Sprawdź szczegóły projektu i zgłoś swój udział. Grupę docelową projektu stanowi 40 …
 • WEJDŹ NA NOWĄ DROGĘ DO WŁĄCZENIA Fundacja Instytut Edukacji wraz z partnerem  IT Consulting Sp. z o.o.  rozpoczyna realizację projektu ,,Nowa droga do włączenia”! Projekt rozpocznie się z dniem 1. stycznia 2021 i potrwa do 31. …