Fundacja Instytut Edukacji realizuje cele poprzez:

 • informowanie, promocję, szkolenia oraz doradztwo,
 • wymianę doświadczeń i informacji między różnymi sferami życia gospodarczego i partnerami zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • wsparcie w budowaniu potencjału zarówno kadrowego, jak i technicznego niezbędnego do badań rozwojowych, transferu technologii, innowacyjnych rozwiązań,
 • działalność placówek oświatowych, wychowawczych i edukacyjnych,
 • organizowanie oraz przeprowadzanie projektów służących realizacji celów działania Fundacji,
 • analizę i badania w szczególności rynku pracy, gospodarki, zasobów ludzkich, jak również promocję rozwoju, wzorowanego na doświadczeniach innych krajów i wiedzy naukowej,
 • sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii w zakresie związanym z realizacją celów statutowych,
 • organizowanie, współorganizowanie spotkań, wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji oraz działalność wydawniczą,
 • organizowanie lub współorganizowanie targów/konferencji celem propagowania informacji z dziedzin objętych zakresem działalności Fundacji,
 • organizowanie konkursów i innych inicjatyw dla obszarów objętych przedmiotem działania Fundacji, realizację programów pomocowych, w tym stypendialnych, udzielanie stypendiów i pomocy finansowej lub podejmowanie działań wspierających ukierunkowanych na pozyskanie takich stypendiów i pomocy, organizację staży i praktyk zawodowych,
 • tworzenie lub finansowanie raportów poświęconych poszczególnym dziedzinom życia,
 • współpracę z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność bądź posiadającymi potencjał merytoryczny w zakresie objętym działalnością Fundacji,
 • inne formy działalności, w tym działalność dotacyjną, wspierające realizację celów Fundacji.