CZEKA BEZPŁATNE WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Jeszcze tylko nieco ponad miesiąc trwa nabór zgłoszeń do projektu „Nowa droga do włączenia”. Czy wysłałeś już swój wniosek? Wejdź na stronę „Nowa droga do włączenia” i zobacz, w jaki sposób możesz skorzystać biorąc udział w projekcie.

Grupę docelową projektu stanowi 40 (24K,16M) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego. Grupę docelową stanowią osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Rekrutacja w ramach projektu realizowana jest w trybie ciągłym od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. w jednomiesięcznych turach – lista rezerwowa maksymalnie do 3 osób, która będzie aktualizowana do 2 tygodni od rozpoczęcia wsparcia.

W ramach projektu zapewniamy różnorodne formy wsparcia i aktywizacji zawodowej. Sprawdź!

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji
 • Usługi o charakterze społecznym – trening umiejętności społecznych i coaching indywidualny
 • Usługi o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe
 • Usługi o charakterze edukacyjnym – kursy i szkolenia zawodowe
 • Usługi o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy
 • Usługi o charakterze zawodowym – staż zawodowy

Korzyści dla uczestników to:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Catering,
 • Egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
 • Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

Gdzie można się zgłaszać do projektu?

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 przy ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka. Możesz skontaktować się z nami także telefonicznie pod numerem +48 603 419 618 lub mailowo: instytutedukacji2018@gmail.com.

Weź udział w projekcie. Nie zwlekaj z wysłaniem zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji o projekcie przeczytasz na stronie „Nowa droga do włączenia”.